Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Başvuru İşlemleri

Bu tedbirin genel amacı, Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak ve işletmeleri ilgili AB standartlarına ulaştırmaktır.
Bu sektör ile;
• Meyve ve sebze,

Destek oranı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir. Atık su arıtma ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için sadece ilgili harcamalara ilave bir %10 destek oranı verilebilecektir.
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri;

• Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 avro ve 1.250.000 avro,

olarak sınırlandırılmıştır. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

Uygun Harcamalar

Tüm sektörler için aşağıda sıralanan maddeler uygun harcamalardır:

• AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,

• HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar,

• Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,

• İşletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,

• Paketleme için ekipman satın alınması,

• Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,

• Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
Her bir sektör için detaylar şöyledir:

Meyve ve Sebze Sektörü

• Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,

• Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,

• Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları, • Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,

• Kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme tesisleri, modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme tesisleri, ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu,

• Hammadde ve paketleme için depolar, • Ürün taşıma ekipmanları,

• Meyveler ve sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi) kurutulması için makine ve ekipman satın alınması.

Kimler Başvurabilir?

Bu tedbirin faydalanıcıları, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Üretici örgütleri hariç olmak üzere tüm başvuru sahipleri KOSGEB’e üye olmak zorundadır.
Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Mikro ölçekli işletmeler destek kapsamında değildir.

Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, işletmeler aşağıda belirtilen mevzuat ile uyumlu olmalıdır: • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu • 2872 sayılı Çevre Kanunu

• 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İşYeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında başvuru sahibi yatırımı ile ilgili olan belgeleri başvuru paketinde sunmak zorundadır. Bunlar; İşletme Kayıt/Şartlı Onay/Onay Belgesi, Çevre İzin ve Lisans veya Çevre İzin Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olarak sıralanmaktadır. Desteklenen yatırımlar, yatırım döneminin sonunda ilgili uygulanabilir AB standartları ile uyumlu olmalıdır.