Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Başvuru İşlemleri

Bu sektörün genel amacı, yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesidir.
Bu sektör ile; Ÿ Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması (Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, çiçek soğanı, misel),  Ÿ Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması, Ÿ Zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri; geleneksel el sanatları,  Ÿ Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri, Ÿ İç sularda su ürünleri yetiştiriciliği ve ürünlerini servis eden restoranlar, Ÿ Makine Parkları,  Ÿ Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir.
Destek, uygun harcamalar toplamının %65’idir.
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; en az 5.000 avro ve en fazla 500.000 avrodur. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

Uygun Harcamalar
Tüm sektörler için aşağıda sıralanan maddeler uygun harcamalardır:
• Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
• Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi,
• Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar, • Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
• Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,
Her bir sektör için detaylar şöyledir:

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak gelir elde etmek için – hidroelektrik hariç – yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan yatırımlar için:
• Yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi,

• Yenilenebilir enerji tesislerinin sabit makine ve ekipmanı,

• Yenilebilir enerji tesislerinin işletilmesi için bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları.

Kimler Başvurabilir?

Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişilerdir.
Desteklenecek işletmeler mikro ya da küçük işletmeler olmalıdır. Katma değerli ürünler konusundaki yatırımlar için yalnızca mikro ölçekli işletmeler desteklenecektir.

Yenilenebilir enerji, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, makine parkları ve kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri sektörlerinde yatırım yapacak başvuru sahipleri (üretici örgütleri hariç olmak üzere) KOSGEB’e üye olmak zorundadır.
Yatırımlar kırsal alanlarda olmalıdır.

Ancak başvuru sahipleri tarım dışı geliri olmayan çiftçi ise ve aşağıdaki sektörlerde yatırım yapıyor ise yatırım kırsal alanlarda olmak zorunda değildir.

– Su ürünleri yetiştiriciliği,

– Arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması,

– Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması (süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, çiçek soğanı, misel), Zanaatkarlık ya da katma değerli ürünler (Bitkisel ürünlerin 1. derecede üretimi uygun olmayıp uygun gıda ve işlemler Kurumumuzun www.tkdk.gov.tr adresinde belirtilmiştir).