KKYDP

 

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı; kırsal alanda gelir düzeyini, tarımsal üretimi, istihdamı ve tarıma dayalı sanayiyi güçlendirmek amacı güder. Kırsal kalkınma destekleriyeni işletmelere tarımsal hibe desteği ve KOBİ kredisinde kolaylık sağlamakla birlikte, mevcut işletmelere kapasite arttırmaları için yapacakları yatırımlarda da tarım destekleri sağlamaktadır. KKYDP tarıma yönelik işletmelere vereceği %50 hibe desteği ile bölgesel ekonomik farklılıkları en aza indirgeyerek yatırımcıya ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunan bir programdır.

Kırsal Kalkınma Proje Örnekleri

Hibe desteği başvurusuna istinaden hazırlanacak projelerin konuları işletmenin yatırım konusuna göre değişiklik gösterebilir.

*Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı; halihazırda mevcut bu tür tesisler için kapasite artırımı veya teknolojik yenilenme,

*Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik KISMEN yapılmış yatırımların tamamlanması,

*Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan yeni seralar,

*3 dekar üstü modern seralarda, jeotermal ve biyogazdan ısı/elektrik üretim tesisleri veya güneş/rüzgar enerjisinden elektrik üretimi sağlayan tesislerin yapımı,

*Tarımsal ürünlere yönelik sabit yatırımlar

*Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

*Kırsal turizm yatırımları,

*Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

*El sanatları ve katma değerli ürünler,

*Bilişim sistemleri ve eğitimleri

KKYDP Proje Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üretilen ürünün ikincil işlemesine ve paketlenmesine yönelik projeler desteklenmez.

Un ve karma yem konularındaki yeni tesisler desteklenmez. Çay üretiminde sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava depoları hibe desteği kapsamında desteklenecektir.

PROJE BAŞVURUSUNUN BAŞARI İLE TAMAMLANABİLMESİ İÇİN

KKYDP son başvuru tarihine ve saatine dikkat edilmesi gerekir. Son saatlerde ve dakikalarda sistemde yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurarak proje başvurusunun son kontrollerini son dakikalara bırakmamak,

Sunulacak projenin hibe desteği kapsamında tebliğde belirtilen süreyi aşmıyor olması,

Proje bütçesinin tutarlı ve destek kalemlerinin program koşullarına uygun olması,

İlgili tebliğ ve dokümanlarda belirtilen koşullara haiz olunması gerekmektedir.

Başvuruya konu faaliyetin program kapsamındaki konularla örtüşüp örtüşmediğine dikkat edilmelidir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman, hizmet alımlarının ve yapım işleri çalışmalarının kesinlikle proje hibeye hak kazanmadan önce gerçekleştirilmemesi; hibe sözleşmesi imzalanmadan önce uygulanacak hiç bir destek kaleminin hibe desteği kapsamında desteklenmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

KKYDP HİBE DESTEK LİMİTLERİ

Ekonomik yatırım konularında
Yeni tesis yatırımlarında hibeye esas proje tutarı 2.000.000 TL,

Kapasite arttırımı / teknoloji yenileme yatırımlarında 1.500.000 TL,

Tamamlama yatırımlarında ise 1.750.000 TL üst limit bulunmaktadır.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise
Kırsal turizm niteliğindeki yeni tesisleri için 1.500.000 TL

Diğer yatırım konuları için ise 500.000 TL üst limit bulunmaktadır.

Hibeye esas proje tutarı minimum 30.000 TL olmalıdır.

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’sini başvuru sahibi temin edecektir.

Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

Kırsal kalkınma destekleri için proje hazırlarken gerekli evraklar bu adresten temin edilecektir.

KKYDP Projeleri Değerlendirilirken

İl proje değerlendirme komisyonu, KKYDP proje başvurunuzu değerlendirirken, proje başvuru dosyalarındaki evrakların ilgili uygunluk kontrol listelerine göre kontrolünü sağlayarak tam olup olmadığını inceler.

Evrak ve dokümanları tam olan projeler uygunluk yönünden incelenir.

Başvuru sahibi ve proje konusunun hibe çağrısına olan uygunluğu incelendikten sonra proje spesifik kriterlere göre incelenerek puanlanır.

Genel değerlendirmede 65 puan barajını geçen projelerin nihai puanları süreçlere istinaden belirlenerek projenin hibeye hak kazanıp kazanmadığı netleşir.

KKYDP Başvuruları ne zaman ve nereye yapılacaktır?

Kırsal Kalkınma KKYDP hibe programına proje başvuruları elektronik ağ üzerinden bu adresten gerçekleştirilecek olup , İlgili matbu evraklar ve proje başvuru dosyası daha sonra İl Müdürlüklerine elden teslim edilecektir.